Le Ba Dang’s Handwritten Letter to Boi Tran in 1999

Le Ba Dang’s Handwritten Letter to Boi Tran in 1999


Envelope Front Cover dated 5 Feb 1999

Fondly wish you health, prosperity and ups to the moon.


Le Ba Dang’s Handwriting, Paris, 1999

“Fondly wish you health, prosperity and ups to the moon.
With warmth,
Le Ba Dang
Paris
No call since haven’t been in need? Badly off, I’ll phone; I would sell my house to pay you back when in debt to you.”

“Thân chúc mạnh khoẻ, phát tài và lên cung trăng
Thân,
Lê Bá Đảng
Paris
Không gọi vì có cần gì đâu? Lúc nào cần tiền sẽ gọi, mắc nợ bà sẽ bán nhà để trả đó.”

You may also like