Director of Vietnam National Fine Arts Museum Cao Trong Thiem and the Written Massage to Boi Tran


Tran Nguyen Dan, Deputy Director, Vietnam National Fine Arts Museum (1998-2003); Boi Tran and Cao Trong Thiem, Director, Vietnam National Fine Arts Museum (1998-2003); Hanoi, circa 2000.
Cao Trong Thiem’s Letter to Boi Tran

Hue, 14 November 2013

Dear BOI TRAN

I, CAO TRONG THIEM, former Director of Vietnam National Fine Arts Museum (1998-2003), came to see you, unfortunately, failed to meet you!

Accompanied by:
— Mr PHAN VAN TIEN, Director of Vietnam National Fine Arts Museum, leader of the team of specialists in Hue.
— Painter, MA VI KIEN THANH, Director of Fine Arts, Photography and Exhibition Department of the Ministry of Culture, Sports and Tourism
— Painter, Doctor LE VAN SUU, Head of Vietnam Fine Arts University
— Chief Financial Officer of Vietnam National Fine Arts Museum NG. THANH HA

Here’s wishing you, BOI TRAN, health, beauty and prosperity.
Signed
CAO TRONG THIEM

Huế, ngày 14 tháng 11 năm 2013

Thân gửi: BỘI TRÂN

Tôi CAO TRỌNG THIỀM, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến thăm Bội Trân, rất tiếc không gặp!

Cùng đoàn gồm:
— Ông PHAN VĂN TIẾN, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trưởng đoàn công tác tại Huế.
— Hoạ sĩ, Thạc sĩ VI KIẾN THÀNH, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
— Hoạ sĩ, Tiến sĩ LÊ VĂN SỬU, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam.
— Kế toán trưởng Bảo tàng Mỹ thuật, Nguyễn Thanh Hà


Gửi lời chúc Bội Trân mạnh khoẻ, đẹp và thành đạt.
Ký tên
CAO TRỌNG THIỀM

You may also like